Trevalco BV verwerkt persoonsgegevens van kandidaat werknemers, klanten en dienstverleners overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over onze benadering van gegevensprivacy kunt u contact opnemen met Joachim Nuyttens op joachim.nuyttens@trevalco.com of +32 (0) 3 246 05 33.

Verwerkingsdoeleinden

Trevalco BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van kandidaat werknemers, voor o.a.:

  • evaluatie of een kandidaat voldoet aan de vereisten voor een job
  • communicatie met de kandidaat, om extra informatie te vragen of om een gesprek in te plannen
  • eventuele aanwerving van de kandidaat (opmaak arbeidscontract, wettelijke registraties en aansluitingen)

Trevalco BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en dienstverleners, voor o.a.:

  • opmaken van commerciële voorstellen
  • opmaken van project overeenkomsten
  • orderbeheer
  • facturatie en betaling
  • projectmanagement
  • direct marketing


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

(c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust

(f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.


Overmaken van persoonsgegevens aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens worden gedeeld met andere gegevensverwerkers binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Trevalco BV verbonden zijn of met enige andere partner van Trevalco BV.

Trevalco BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere gegevensverwerkers waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten die de bescherming van persoonsgegevens borgt, tenzij de kandidaat werknemer, klant of dienstverlener daar expliciet zijn toestemming voor verleent.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens met betrekking tot kandidaten die niet in dienst komen als werknemer worden bewaard gedurende maximaal 24 maanden nadat de beslissing met betrekking tot de sollicitatie gecommuniceerd werd.

Persoonsgegevens met betrekking tot kandidaten die wel in dienst komen worden verwerkt en bewaard zoals vastgelegd in het arbeidsreglement.

Persoonsgegevens met betrekking tot project overeenkomsten, facturatie en betaling zullen worden bewaard gedurende ten minste 10 jaar na afloop van de laatste overeenkomst om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen.

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers (bv. Contactgegevens, roles & responsibilities) worden onbeperkt bewaard voor direct marketing.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De kandidaat werknemer, klant of dienstverlener heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Bovendien, heeft de kandidaat werknemer, dienstverlener of klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan de kandidaat werknemer contact opnemen met Joachim Nuyttens via joachim.nuyttens@trevalco.com

Klacht
De kandidaat werknemer, klant of dienstverlener beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).